cơ chế hoạt động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam

1.1. Tổ chức bộ máy hoạt động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam chịu sự quản lý của Bộ Xây dựng trong hoạt động đầu tư, quản lý khai thác, kinh doanh bất động sản nhà đất; hoạt động trong khuôn khổ quy định của pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghiã Việt Nam (3) . Hiệp hội bất động sản nhà đất Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 158/QĐTTg ngày 2/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc uỷ quyền cho Bộ trưởng Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nay là Bộ trưởng Bộ nội vụ cho phép thành lập hội. Ngày 14 tháng 6 năm 2008, Hiệp hội đã tổ chức Đại hội lần thứ hai để tổng kết hoạt động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam sau 5 năm hoạt động. Việc tổ chức Đại hội vừa qua là hoàn toàn phù hợp với Điều 11 của Điều lệ của Hiệp hội Bất động sản Nhà đất Việt Nam đã được Bộ (3) Xem Điều 4 Điều lệ Hiệp hội Bất động sản nhàt đất Việt Nam năm 2002. trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 05/2002/QĐ- BNV ngày 01 tháng 10 năm 2002. Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải về tài chính và bình đẳng giữa các hội viên. Ban chấp hành Hiệp hội hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo tập thể và thiểu số phục tùng đa số (4) . Hiệp hội Bất động sản Việt Nam là một tổ chức nghề nghiệp được thống nhất trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực Bất động sản. Hiệp hội Bất động sản trên đại bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là các tổ chức nghề nghiệp thống nhất trên phạm vi cấp tỉnh trong lĩnh vực Bất động sản. Hội Kinh doanh bất động sản hoặc Chi hội Bất động sản cơ sở là tổ chức nghề nghiệp được tổ chức trong từng đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản.Hiệp hội bất động sản Nhà đất Việt Nam được thành lập trong thời gian qua, có cơ cấu tổ chức hiện nay như sau: Trong Hiệp hội có các Hội Bất động sản cấp tỉnh và Hội bất động sản cơ sở. Trong các hội hoạt động trong hiệp hội có các Ban chuyên môn của Hiệp hội. 1.2. Cơ chế hoạt động của Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam Các ban được phân thành Ban Kinh tế tài chính, Ban chính sách, Ban đối ngoại, Ban Pháp luật, Ban Đào tạo, Ban Khoa học công nghệ, Ban thị trường giá cả, Tạp chí Bất động sản. Hiệp hội bất động sản có Văn phòng đại diện của hiệp hội, các trung tâm tư vấn, dịch vụ - du lịch và đào tạo. Hàng năm, Ban chấp hành hiệp hôị triệu tập mỗi năm một lần nhằm đánh giá kết quả hoạt động của hiệp hội trong năm. Số lượng thành viên tham dự và hình thức tổ chức do Ban chấp hành quyết định phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn. Hiệp hội ______ (4) Xem Điều 9 Điều lệ Hiệp hội bất động sản nhàt đất Việt Nam năm 2002. Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now. D.H. Nhung / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học 25 (2009) 180-187 182 bất động sản tổ chức Đại hội thường niên có báo cáo hoạt động của mình. Đại hội toàn thể của Hiệp hội là cơ quan cao nhất trong Hiệp hội. Đại hội được triệu tập 5 năm một lần (5) . Đại hội của Hiệp hội bất động sản có thể thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động mới của Hiệp hội, đồng thời bàn về quyết định phương hướng, chương trình công tác của hiệp hội và chương trình hành động cụ thể. Hiệp hội bất động sản thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng, quyết toán tài chính. Qua mỗi kỳ đại hội, Ban chấp hành và Đại hội bầu Ban chấp hành Hiệp hội mới, Ban kiểm tra và các Nghị quyết của Đại hội được thông qua theo nguyên tắc đa số. Hiệp hội bất động sản có thể triệu tập bất thường do Ban chấp hành triệu tập nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến tổ chức và nội dung hoạt động của Hiệp hội. Đại hội bất thường sẽ được tổ chức theo đề nghị của 2/3 số uỷ viên Ban chấp hành hoặc trên 1/2 số hội viên chính thức yêu cầu (6) . Ban chấp hành Hiệp hội và Ban kiểm tra do đại hội quyết định và được bầu trực tiếp tại Đại hội. Người đắc cử phải đạt trên 50% số đại biểu dự Đại hội. Số lượng uỷ viên được lấy đủ theo số phiếu từ cao xuống thấp. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội là năm (05) năm. Việc miễn nhiệm do Thường vụ Ban chấp hành quyết định và được thông báo tới các hội viên biết để theo dõi và kiểm tra. Ban chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ 6 tháng một lần. Trong trường hợp đột xuất, Chủ tịch Hiệp hội thống nhất với các phó chủ tịch hiệp hội để triệu tập. Ban Thường vụ do Ban chấp hành Hiệp hội bầu, gồm: Chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký và một số uỷ viên, số lượng uỷ viên ban thường vụ do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định. Ban thường vụ thay mặt ban chấp hành Hiệp hội chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa 2 kỳ ______ (5) Xem Điều 11 Điều lệ Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt Nam năm 2002. (6) Xem Điều 13 Điều lệ Hiệp hội Bất động sản nhà đất Việt nam năm 2002. họp và phải báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban chấp hành Hiệp hội. Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản nhà đất có quyền đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật. Chủ tịch là người lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội, của hội nghị đại biểu và các quyết định của Ban chấp hành hiệp hội. Chủ tich hiệp hội ký quyết định bổ nhiệm, bãi miễn và trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký Hiệp hội; Phê duyệt nhân sự văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập. Chủ tịch hiệp hội bất động sản là người chịu trách nhiệm trước ban chấp hành và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hiệp hội. Các phó chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch đảm nhận các lĩnh vực cụ thể và có thể được uỷ quyền điều hành công việc của Ban chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt. Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội Bất động sản. Tổng thư ký là người tập hợp ý kiến và xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban chấp hành về hoạt động của Hiệp hội. Đồng thời, Tổng thư ký Hiệp hội sẽ định kỳ báo cáo cho Ban thường vụ và ban chấp hành về các hoạt động của hiệp hội, lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành. Tổng thư ký quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các hội viên và các tổ chức trực thuộc. Tổng thư ký chịu trách nhiệm trước ban chấp hành và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội. Các nhân viên của văn phòng Hiệp hội được tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng có thời hạn. Ban kiểm tra do đại hội toàn thể Hiệp hội trực tiếp bầu ra. Số lượng thành viên ban kiểm tra do Đại hội thông qua. 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội kinh doanh Bất động sản nhà đất Việt Nam Nhiệm vụ của Hiệp hội bất động sản là tập hợp, động viên sức mạnh toàn thể các thành viên hướng vào việc tổng kết trao đổi kinh
Đăng bởi blogcanho lúc lúc tháng 8 13, 2018 0 bình luận
Tags:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng nổi bật

Dự án nổi bật tại Quận 9

Centum Wealth Complex https://www.centumwealth.online


Copyright © 2018. Căn hộ Ehome 5 Bridgeview